Koolikorraldus

Kodukord (lasteaia osa)


 


1.    Üldsätted

2.    Lapse saabumine ja lahkumine, lapse puudumine

3.    Infovahetus

4.    Lapse tervise, heaolu ja arengu toetamine

5.    Turvalisuse tagamine

 

1.    Üldsätted
1.1. Turba Kooli lasteaia osa (edaspidi Lasteaed) kodukorra koostab direktor ja kinnitab Turba Kooli hoolekogu.
1.2. Kodukord on avalikustatud Turba Kooli (edaspidi Kool) veebilehel.
1.3. Kodukorda tutvustab lastele ning nende vanematele rühmaõpetaja lapse Lasteaeda astumisel ja iga õppeaasta alguses.
1.3. Kodukord on lastele, vanematele ja lasteasutuse töötajatele täitmiseks kohustuslik.

2.    Lapse saabumine ja lahkumine, lapse puudumine
2.1. Lapsevanem toob lapse Lasteaeda hiljemalt veerand tundi enne hommikusöögi algust ja viib sealt ära endale sobival ajal järgides Lasteaia päevakava. Kui on eelnevalt kokkulepitud, et laps ei söö lasteaias hommikusööki, siis tuuakse laps lasteaeda hiljemalt veerand tundi enne õppetöö algust.
2.2. Lapsevanem annab isiklikult lapse üle rühma töötajale ning järele tulles võtab lapse vastu rühma töötajalt.

2.3. Laps antakse üle Lasteaia õuealal või rühma riietusruumis. Rühma teistesse ruumidesse on lubatud siseneda vaid Lasteaia töötaja loal. 

2.4. Lapse üleandmisel (sh riietumise) ajal ei kasutata samal ajal nutiseadmeid. Lasteaia rühma riietusruum on nutiseadmevaba ala.

2.5. Rühma töötajal on õigus laps üle anda ka vanemate poolt eelnevalt tutvustatud ja volitatud esindajatele.
2.6. Rühma töötaja võib lapse üle anda ainult hooldusõigust omavale vanemale või tema poolt volitatud isikule. Kui ühel vanemal on hooldusõigus piiratud, siis hooldusõiguslik vanem esitab rühma töötajale seda tõendava dokumendi.
2.7. Rühma töötajal on keelatud last anda üle alaealisele või selleks volitamata isikule välja arvatud punktis 2.7 nimetatud juhul.
2.8. Erandkorras võib lapsevanema sellekohase kirjaliku avalduse alusel:
2.8.1.  lapse tuua lasteaeda ja viia ära alaealine vend või õde;
2.8.2.  laps viimasel lasteaia õppeaastal (koolieelikud) iseseisvalt lasteaeda tulla ja lasteaiast koju minna, kui lapse küpsusaste ning kodu asukoht ja liiklusolud koostoimes  võimaldavad.
2.9. Punktis 2.8 nimetatud juhul hindab rühma töötaja olukorra ohutust ja turvalisust. Kui lapse turvalisus ei ole rühma töötaja hinnangul tagatud (nt vanema õe või venna ootamatu terviserikke, ekstreemsed ilmaolud jne.), siis on rühma töötaja kohustatud võtma ühendust vanemaga, et olukorda selgitada ja leida kojuminekuks lapsele turvaline lahendus.
2.10. Eriolukordades, kui lapsevanem ei jõua lapsele järgi õigeaegselt, on tal kohustus sellest teavitada rühma töötajat telefoni teel.
2.11. Kui lapsele ei ole lasteaia lahtioleku ajal järgi tuldud, ootab rühma töötaja lapsevanemat 15 minutit peale lasteaia sulgemist. Samal ajal proovib rühma töötaja telefoni teel kontakti saada lapse vanematega või volitatud esindajatega ning teavitab olukorrast direktorit ja Saue valla lastekaitsespetsialisti. Kui selle aja jooksul ei ole õnnestunud lapsevanema või volitatud isikuga kontakti saada, teavitab rühma töötaja politseid lasteaeda jäetud lapsest ja järgnevalt toimitakse politsei korralduste järgi.
2.12. Rühma töötajal on õigus last mitte üle anda nähtavas joobes olevale või muul põhjusel ebaadekvaatselt käituvale isikule teavitades olukorrast teist lapsevanemat või volitatud isikut ning Saue valla lastekaitsespetsialisti ja politseid.
2.13. Lapsevanem teavitab rühma õpetajat, kui laps haigestub või mingil muul põhjusel ei tule lasteaeda.

3.    Infovahetus
3.1. Ametliku informatsiooni vahetus Lasteaia töötajate ja vanemate vahel toimub õppeinfosüsteemi Stuudiumi kaudu (https://turbalasteaed.ope.ee/, edaspidi Stuudium).
3.2. Informatsiooni õpetaja ja lapsevanema vahel ei vahendata laste kaudu.

4.    Lapse tervise, heaolu ja arengu toetamine
4.1. Vanem informeerib hommikul rühma töötajat teguritest, mis võivad mõjutada lapse päeva (eriline kodune juhtum, laps magas halvasti, on halvas tujus, murelik, terviseprobleem vms).
4.2. Vanem informeerib rühmaõpetajat ja Kooli hariduslike erivajadustega laste õppe koordinaatorit (HEV koordinaator) taasesitamist võimaldaval viisil  lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest, mille alusel personal kohandab võimaluse korral päevakava, kasvukeskkonda ning õppe-ja kasvatustegevuse korraldust.
4.3. Lapsevanem toob lasteaeda lapse, kes on terve, puhtalt ja eakohaselt riietatud, meikimata, ei kanna ehteid (ketid, rippuvad või väljaulatuvad kõrvarõngad, ehispaelad vms), lõigatud küüntega, kammitud juustega (pikad juuksed kokku kinnitatud).
4.4. Lasteaeda ei lubata last, kui lapse terviseseisund võib kahjustada lapse enda või teiste tervist.
4.5. Rühma töötaja jälgib lapse terviseseisundit lasteasutusse vastuvõtul ja seal viibimise ajal ning teavitab lapse tervise-või käitumishäiretest lapsevanemat ja vajadusel lasteaia õppekorraldajat.
4.6. Lasteaias ei anta lapsele ravimeid. Kui arst on lapse kroonilise terviserikke korral määranud lapsele ravimite manustamise, võib erandjuhul (nt suhkruhaigele) lasteasutuses anda ravimeid arsti määratud annuses üksnes vanema vastutusel ja kokkuleppel lasteasutuse tervishoiutöötajaga.
4.7. Lapse nakkushaigusesse haigestumisest ning täide vms parasiitide ilmnemisel on vajalik teavitada õpetajat esimesel võimalusel.
4.8. Lapsel peavad kaasas olema isiklikud hügieenivahendid (kamm, taskurätt, vajadusel vahetuspesu).
4.9. Lapsel peavad olema libisemiskindla tallaga ja kindlalt jalas püsivaid jalanõud, et vähendada komistamis-ja kukkumisohtu.
4.10. Lapsel on õueriided, peakate ja jalanõud lähtuvalt ilmastikust.
4.11. Riiete ja jalanõude kadumise ja vahetusse minemise vältimiseks varustab lapsevanem esemed nimega/tunnusmärgiga.
4.12. Jahedamal perioodil on lapsel õuekindad, mis ei karda määrdumist (soovitavalt labakindad). Sõrmikud võib kaasa anda lapsele, kes oskab neid iseseisvalt kätte panna.
4.13. Liikumistundide läbiviimiseks on vajalikud võimlemisriided. Soovitav on need panna riidest kotikesse, mida saab riputada nagisse ja varustada nimega/ tunnusmärgiga.
4.14. Lapse riietel ei tohi olla ohtlikke pikki nööre, salle jt ohtlikke detaile.
4.15. Lapsel on kapis vahetusriided (sh pesu ja sokid) juhuks, kui riided saavad märjaks või määrduvad.
4.16. Lapsevanem tagab korra lapse riidekapis.
4.17. Lapse lasteaias haigestumise või vigastuse korral kutsub lasteaia töötaja vajadusel kiirabi ja võtab ühendust lapse vanemaga. Lapsevanema või kiirabi tulekuni võimaldatakse lapsel vajaduse korral lamada järelevalve all. Vajadusel antakse haigestunud või vigastatud lapsele kiirabi kohale jõudmiseni esmast abi.
4.18. Nakkushaiguse kahtlusega laps tuleb lasteaia töötajal võimaluse korral eraldada teistest lastest, kuid teda ei tohi paigutada üksinda eraldi ruumi.
4.19. Lasteaia direktor või tervishoiutöötaja teatab telefoni teel või e-kirjaga Terviseametile ning avaldab vanematele teate lasteasutuses levivast nakkushaiguse puhangust või juhtumist, nimetamata seejuures haigestunud ja nakkuskahtlusega laste nimesid.
4.20. Nakkushaiguste esinemise perioodil rakendatakse lasteaias eri puhastuskorda ja käte pesemise nõudeid, järgides Terviseameti juhiseid.
 

5.    Turvalisuse tagamine
5.1. Lasteaia töötajad loovad lasteaias füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna, mis on ohutu, turvaline ja pakub lastele erinevaid mängu-, õpi-ja loovtegevuse ning kehalise aktiivsuse edendamise võimalusi.
5.2. Lasteaias on mängu-ja võimlemisvahendeid, mille konstruktsioon, mõõtmed ja pindade viimistlus vastavad lapse eale ja kasvule ning tagavad ohutu kasutuse. Ronimisredeleid, spordi-ja mänguväljaku ning võimlemisvahendeid on kontrollitud tootja juhendite kohaselt.
5.3. Lasteaia mööbel on paigutatud nii, et on välditud vigastuste tekkimine ja lastel on võimalikult palju ruumi mängimiseks.
5.4. Laste väljapääs lasteaia ruumidest ja territooriumilt lasteaia töötaja teadmata ning võõraste isikute omavoliline pääs lasteaia ruumidesse on keelatud.
5.5. Lasteaia töökorraldusega on tagatud, et kogu rühma tööaja jooksul vastavad õpetaja või õpetajat abistava töötaja ja laste suhtarvud koolieelse lasteasutuse seaduses sätestatud piirnormidele.
5.6. Laste puhke-või magamise ajal on laste juures üks rühma töötaja.
5.7. Kui laste õues oleku ajal on ühel rühmatöötajal põhjendatud vajadus minna osade lastega tuppa, peab teine rühma töötaja tagama ülejäänud rühma laste turvalisuse õuealal.
5.8. Õppekäigu ajal tänaval liigeldes on lapsed ja rühma töötajad helkurvestides.
5.9. Vanemad (neid asendavad isikud), lasteaia töötajad sulgevad enda järel väravad (sh värava iseavanemist takistava lukustussüsteemi), et tagada laste turvalisus..
5.10. Lasteaia õueala on motoriseeritud liiklusvahenditele suletud, va lasteaeda teenindavale transpordivahenditele.
5.11. Lasteaia mängualale ei sõida lapsevanemad ega töötajad jalgratastel vaid lükkavad ratast käekõrval.
5.12. Lasteaia siseruumides ja territooriumil on keelatud: 
5.12.1. jätta lahti uksi ja väravaid;
5.12.2. suitsetada või tarbida mistahes joovastavaid aineid;
5.12.3. siseneda lemmikloomadega;
5.12.4. anda lapsele ohtlikke ja vägivaldseid mänge õhutavaid mänguasju;
5.12.5. mängida hasartmänge.
5.13.    Lasteaia  siseruumides ei kanta välisjalatseid. 
5.14. Lapsel on lubatud lasteaeda kaasa tuua oma mänguasju vastavalt rühmas kokkulepitud reeglitele. Valverühma on lubatud kaasa võtta vaid pehmeid mänguasju. Muud mänguasjad saab vanem viia seniks lapse kappi rühmas.
5.15. Laste sünnipäevade tähistamine toimub vastavalt rühmas kokkulepitud põhimõttele.
5.16. Täiskasvanud ei lahenda omavahelisi konflikte ega tee märkusi lapse kuuldes.
5.17. Lasteasutusse ei lubata tööle asuda töötajal, kui tema terviseseisund võib kahjustada laste või teiste töötajate tervist. Direktoril on õigus haigusnähtudega töötaja koju saata.
5.18. Lapsed, lapsevanemad ja lasteaiatöötajad on kohustatud viivitamatult teavitama rühma töötajat või lasteasutuse direktorit laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavatest olukordadest.
5.19. Laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavate olukordade lahendamine ja meetmete rakendamine toimub lasteaia kriisimeeskonna poolt vastavalt hädaolukorra lahendamise plaanile.

1.    Üldsätted

2.    Lapse saabumine ja lahkumine, lapse puudumine

3.    Infovahetus

4.    Lapse tervise, heaolu ja arengu toetamine

5.    Turvalisuse tagamine

 


1.    Üldsätted
1.1. Turba Kooli lasteaia osa (edaspidi Lasteaed) kodukorra koostab direktor ja kinnitab Turba Kooli hoolekogu.
1.2. Kodukord on avalikustatud Turba Kooli (edaspidi Kool) veebilehel.
1.3. Kodukorda tutvustab lastele ning nende vanematele rühmaõpetaja lapse Lasteaeda astumisel ja iga õppeaasta alguses.
1.3. Kodukord on lastele, vanematele ja lasteasutuse töötajatele täitmiseks kohustuslik.

2.    Lapse saabumine ja lahkumine, lapse puudumine
2.1. Lapsevanem toob lapse Lasteaeda hiljemalt veerand tundi enne hommikusöögi algust ja viib sealt ära endale sobival ajal järgides Lasteaia päevakava. Kui on eelnevalt kokkulepitud, et laps ei söö lasteaias hommikusööki, siis tuuakse laps lasteaeda hiljemalt veerand tundi enne õppetöö algust.
2.2. Lapsevanem annab isiklikult lapse üle rühma töötajale ning järele tulles võtab lapse vastu rühma töötajalt.

2.3. Laps antakse üle Lasteaia õuealal või rühma riietusruumis. Rühma teistesse ruumidesse on lubatud siseneda vaid Lasteaia töötaja loal. 

2.4. Lapse üleandmisel (sh riietumise) ajal ei kasutata samal ajal nutiseadmeid. Lasteaia rühma riietusruum on nutiseadmevaba ala.

2.5. Rühma töötajal on õigus laps üle anda ka vanemate poolt eelnevalt tutvustatud ja volitatud esindajatele.
2.6. Rühma töötaja võib lapse üle anda ainult hooldusõigust omavale vanemale või tema poolt volitatud isikule. Kui ühel vanemal on hooldusõigus piiratud, siis hooldusõiguslik vanem esitab rühma töötajale seda tõendava dokumendi.
2.7. Rühma töötajal on keelatud last anda üle alaealisele või selleks volitamata isikule välja arvatud punktis 2.7 nimetatud juhul.
2.8. Erandkorras võib lapsevanema sellekohase kirjaliku avalduse alusel:
2.8.1.  lapse tuua lasteaeda ja viia ära alaealine vend või õde;
2.8.2.  laps viimasel lasteaia õppeaastal (koolieelikud) iseseisvalt lasteaeda tulla ja lasteaiast koju minna, kui lapse küpsusaste ning kodu asukoht ja liiklusolud koostoimes  võimaldavad.
2.9. Punktis 2.8 nimetatud juhul hindab rühma töötaja olukorra ohutust ja turvalisust. Kui lapse turvalisus ei ole rühma töötaja hinnangul tagatud (nt vanema õe või venna ootamatu terviserikke, ekstreemsed ilmaolud jne.), siis on rühma töötaja kohustatud võtma ühendust vanemaga, et olukorda selgitada ja leida kojuminekuks lapsele turvaline lahendus.
2.10. Eriolukordades, kui lapsevanem ei jõua lapsele järgi õigeaegselt, on tal kohustus sellest teavitada rühma töötajat telefoni teel.
2.11. Kui lapsele ei ole lasteaia lahtioleku ajal järgi tuldud, ootab rühma töötaja lapsevanemat 15 minutit peale lasteaia sulgemist. Samal ajal proovib rühma töötaja telefoni teel kontakti saada lapse vanematega või volitatud esindajatega ning teavitab olukorrast direktorit ja Saue valla lastekaitsespetsialisti. Kui selle aja jooksul ei ole õnnestunud lapsevanema või volitatud isikuga kontakti saada, teavitab rühma töötaja politseid lasteaeda jäetud lapsest ja järgnevalt toimitakse politsei korralduste järgi.
2.12. Rühma töötajal on õigus last mitte üle anda nähtavas joobes olevale või muul põhjusel ebaadekvaatselt käituvale isikule teavitades olukorrast teist lapsevanemat või volitatud isikut ning Saue valla lastekaitsespetsialisti ja politseid.
2.13. Lapsevanem teavitab rühma õpetajat, kui laps haigestub või mingil muul põhjusel ei tule lasteaeda.

3.    Infovahetus
3.1. Ametliku informatsiooni vahetus Lasteaia töötajate ja vanemate vahel toimub õppeinfosüsteemi Stuudiumi kaudu (https://turbalasteaed.ope.ee/, edaspidi Stuudium).
3.2. Informatsiooni õpetaja ja lapsevanema vahel ei vahendata laste kaudu.

4.    Lapse tervise, heaolu ja arengu toetamine
4.1. Vanem informeerib hommikul rühma töötajat teguritest, mis võivad mõjutada lapse päeva (eriline kodune juhtum, laps magas halvasti, on halvas tujus, murelik, terviseprobleem vms).
4.2. Vanem informeerib rühmaõpetajat ja Kooli hariduslike erivajadustega laste õppe koordinaatorit (HEV koordinaator) taasesitamist võimaldaval viisil  lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest, mille alusel personal kohandab võimaluse korral päevakava, kasvukeskkonda ning õppe-ja kasvatustegevuse korraldust.
4.3. Lapsevanem toob lasteaeda lapse, kes on terve, puhtalt ja eakohaselt riietatud, meikimata, ei kanna ehteid (ketid, rippuvad või väljaulatuvad kõrvarõngad, ehispaelad vms), lõigatud küüntega, kammitud juustega (pikad juuksed kokku kinnitatud).
4.4. Lasteaeda ei lubata last, kui lapse terviseseisund võib kahjustada lapse enda või teiste tervist.
4.5. Rühma töötaja jälgib lapse terviseseisundit lasteasutusse vastuvõtul ja seal viibimise ajal ning teavitab lapse tervise-või käitumishäiretest lapsevanemat ja vajadusel lasteaia õppekorraldajat.
4.6. Lasteaias ei anta lapsele ravimeid. Kui arst on lapse kroonilise terviserikke korral määranud lapsele ravimite manustamise, võib erandjuhul (nt suhkruhaigele) lasteasutuses anda ravimeid arsti määratud annuses üksnes vanema vastutusel ja kokkuleppel lasteasutuse tervishoiutöötajaga.
4.7. Lapse nakkushaigusesse haigestumisest ning täide vms parasiitide ilmnemisel on vajalik teavitada õpetajat esimesel võimalusel.
4.8. Lapsel peavad kaasas olema isiklikud hügieenivahendid (kamm, taskurätt, vajadusel vahetuspesu).
4.9. Lapsel peavad olema libisemiskindla tallaga ja kindlalt jalas püsivaid jalanõud, et vähendada komistamis-ja kukkumisohtu.
4.10. Lapsel on õueriided, peakate ja jalanõud lähtuvalt ilmastikust.
4.11. Riiete ja jalanõude kadumise ja vahetusse minemise vältimiseks varustab lapsevanem esemed nimega/tunnusmärgiga.
4.12. Jahedamal perioodil on lapsel õuekindad, mis ei karda määrdumist (soovitavalt labakindad). Sõrmikud võib kaasa anda lapsele, kes oskab neid iseseisvalt kätte panna.
4.13. Liikumistundide läbiviimiseks on vajalikud võimlemisriided. Soovitav on need panna riidest kotikesse, mida saab riputada nagisse ja varustada nimega/ tunnusmärgiga.
4.14. Lapse riietel ei tohi olla ohtlikke pikki nööre, salle jt ohtlikke detaile.
4.15. Lapsel on kapis vahetusriided (sh pesu ja sokid) juhuks, kui riided saavad märjaks või määrduvad.
4.16. Lapsevanem tagab korra lapse riidekapis.
4.17. Lapse lasteaias haigestumise või vigastuse korral kutsub lasteaia töötaja vajadusel kiirabi ja võtab ühendust lapse vanemaga. Lapsevanema või kiirabi tulekuni võimaldatakse lapsel vajaduse korral lamada järelevalve all. Vajadusel antakse haigestunud või vigastatud lapsele kiirabi kohale jõudmiseni esmast abi.
4.18. Nakkushaiguse kahtlusega laps tuleb lasteaia töötajal võimaluse korral eraldada teistest lastest, kuid teda ei tohi paigutada üksinda eraldi ruumi.
4.19. Lasteaia direktor või tervishoiutöötaja teatab telefoni teel või e-kirjaga Terviseametile ning avaldab vanematele teate lasteasutuses levivast nakkushaiguse puhangust või juhtumist, nimetamata seejuures haigestunud ja nakkuskahtlusega laste nimesid.
4.20. Nakkushaiguste esinemise perioodil rakendatakse lasteaias eri puhastuskorda ja käte pesemise nõudeid, järgides Terviseameti juhiseid.
 

5.    Turvalisuse tagamine
5.1. Lasteaia töötajad loovad lasteaias füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna, mis on ohutu, turvaline ja pakub lastele erinevaid mängu-, õpi-ja loovtegevuse ning kehalise aktiivsuse edendamise võimalusi.
5.2. Lasteaias on mängu-ja võimlemisvahendeid, mille konstruktsioon, mõõtmed ja pindade viimistlus vastavad lapse eale ja kasvule ning tagavad ohutu kasutuse. Ronimisredeleid, spordi-ja mänguväljaku ning võimlemisvahendeid on kontrollitud tootja juhendite kohaselt.
5.3. Lasteaia mööbel on paigutatud nii, et on välditud vigastuste tekkimine ja lastel on võimalikult palju ruumi mängimiseks.
5.4. Laste väljapääs lasteaia ruumidest ja territooriumilt lasteaia töötaja teadmata ning võõraste isikute omavoliline pääs lasteaia ruumidesse on keelatud.
5.5. Lasteaia töökorraldusega on tagatud, et kogu rühma tööaja jooksul vastavad õpetaja või õpetajat abistava töötaja ja laste suhtarvud koolieelse lasteasutuse seaduses sätestatud piirnormidele.
5.6. Laste puhke-või magamise ajal on laste juures üks rühma töötaja.
5.7. Kui laste õues oleku ajal on ühel rühmatöötajal põhjendatud vajadus minna osade lastega tuppa, peab teine rühma töötaja tagama ülejäänud rühma laste turvalisuse õuealal.
5.8. Õppekäigu ajal tänaval liigeldes on lapsed ja rühma töötajad helkurvestides.
5.9. Vanemad (neid asendavad isikud), lasteaia töötajad sulgevad enda järel väravad (sh värava iseavanemist takistava lukustussüsteemi), et tagada laste turvalisus..
5.10. Lasteaia õueala on motoriseeritud liiklusvahenditele suletud, va lasteaeda teenindavale transpordivahenditele.
5.11. Lasteaia mängualale ei sõida lapsevanemad ega töötajad jalgratastel vaid lükkavad ratast käekõrval.
5.12. Lasteaia siseruumides ja territooriumil on keelatud: 
5.12.1. jätta lahti uksi ja väravaid;
5.12.2. suitsetada või tarbida mistahes joovastavaid aineid;
5.12.3. siseneda lemmikloomadega;
5.12.4. anda lapsele ohtlikke ja vägivaldseid mänge õhutavaid mänguasju;
5.12.5. mängida hasartmänge.
5.13.    Lasteaia  siseruumides ei kanta välisjalatseid. 
5.14. Lapsel on lubatud lasteaeda kaasa tuua oma mänguasju vastavalt rühmas kokkulepitud reeglitele. Valverühma on lubatud kaasa võtta vaid pehmeid mänguasju. Muud mänguasjad saab vanem viia seniks lapse kappi rühmas.
5.15. Laste sünnipäevade tähistamine toimub vastavalt rühmas kokkulepitud põhimõttele.
5.16. Täiskasvanud ei lahenda omavahelisi konflikte ega tee märkusi lapse kuuldes.
5.17. Lasteasutusse ei lubata tööle asuda töötajal, kui tema terviseseisund võib kahjustada laste või teiste töötajate tervist. Direktoril on õigus haigusnähtudega töötaja koju saata.
5.18. Lapsed, lapsevanemad ja lasteaiatöötajad on kohustatud viivitamatult teavitama rühma töötajat või lasteasutuse direktorit laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavatest olukordadest.
5.19. Laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavate olukordade lahendamine ja meetmete rakendamine toimub lasteaia kriisimeeskonna poolt vastavalt hädaolukorra lahendamise plaanile.